دهکده عشق ، دهکده آرامش

عشق جوهر آدمیت است , کسی که عاشق نباشد . . .

عاشقانه ، به سبک رپ . . .
نویسنده : آریا فرمانروای تنهایی - ساعت ٩:٥٢ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱/۳۱
 

رفتی از این آغوش چه راحت ، باز منم تنها و خاموش چراغم
                               چـه بی اعـتنا رفتی هِـــه ، نفهمیدم حس مـن واسـت یه تفریحه


تـــو کــــه مــی دونـســتــی وجــود تــو تــــرک درد هــاســـت
                                تـــــو مـــــــی دونــــســـتــی نـبــــود تـــو مـــرگ فرداســــت؟


ولـــــــــــــی آروم آروم ، زیــــــــر بــــــــــارون داغــــــــــون
                                قــدم مــــــــیـــــزنـــــم و تـــو هــــم شــادی با اون یـــــــــــارو


ســـــراپـــــا گـــــوش بـــــودم وقــــتی که تو داشـتــی حـــرفی
                                حـــالا کـــه بــهـــت نــیــــاز دارم گـــــذاشـــــتــی رفـــتــــــی؟


بـــاشــــــه ، مـــنـــم مــــیــــزنـــــم ایــــــن رگ گـــــــــــــردن
                                کـــــــه رفــــتــــم و دیـــــگــــه پـــیـــشـــت بـــر نـــمـی گـردم


ولــــــــی روزی رو مــــی بـــیـــنــــم که یــــارت ســــیــــــره
                                از تــــــــو و یــــــکــــی دیــــگــــه از کــــنــــارت مــــیــــــره


بـــه هــــر دســـتـی بِــــدی مــــی گــیـری از هـــمــون دســـت
                               ایـــــــن نــــفــریـــن مــــن نــیــســت بـــازیِ زمــونــــســـــــت


اون مـــــــی خـــــواد کـــــه دلِ تــو با حــرفــاش خــــام شــــه
                                صـــبـــر کـــــن بــــذار یـــه کـــــمــــی یـــخــــاش آب شــــــه


وقـــــتــــــی مـــی فـــهــمــــی چـــه کـــســـی پــــشـته رو ونده
                              کــــــه بـــــه احـــســاســت بــزنــــه یـــه مــــشـــــت کـوبـنــده


چــــــقـــدر بــاهـــات حـــــرف دارم و چـــقــــــدر خــــرابــــم
                             کــــــــاش لااقـــل بـــــودی ، مــــی دادی یـــه خــــط جــوابــم


تـــــو کــــه هـــی مـــی گــفــتـی تــا تــه خــط بــاهــام هــسـتی
                             چـــــــرا رفـتـی و بـــا درد دســت و پـــاهــام رو بــــســــتــی؟


چــــــرا ؟ هــــا ؟ بــــه خــــــدا تـــــا بـــــه مـــــن حــــــرفـــی
                              نــــــــزنـــــی ، نـــــــمــی رم ، تــــو چـــرا واقـــعـا رفــتـــی؟


لااقــــــل یــــــه چــــیـــزی بــگــو ، بـگــو دوسـتـت نـداشــتـم
                              بــــگـــــو از خـدام بـود کـه تـو شـــب و روزت نــــبــــاشـــــم


یـــــعــنی قــصــدت از اول این بـود کـه بـــا مـــن نــــمونـــی؟
                               حـــــــرف بـــزن ، تــــو کــه ایــــنـقـدر نــامــــرد نـــــبـــودی


چـــیــــــــش ! چـــی مــی گـم؟ اون دیــگــه نــیســت پـیــــشــم
                             چـــشــــــــــم ، تــــو ایـــن امــــتــحــان هـم بــیـســت مــیــشــم


ولـــــی چــــرا از ســـنـگ قـلــب ها در ایـن شــهــر تـاریـک ،
                             اســـیـــر کـــابـوســم تـــوی یــلـدا تـریـــن شــــــب تــــاریــــخ؟


کــــــابــوســی کـــه نفس رو تــوی ســیــنــه حـــبـس می کــنه
                           و مــــــی بــــیـنـم یـــکـی دیـگـه تــنـــتـو لــــــمس مـی کــنـــه


داره تــنـم مـی لـرزه ! واسه ادامـه خـوابـم حتی قـلم می ترسه!
                              خــــتـــــم کـــلام ، رفـــتــی از ایـــــن آغــوش چــــه راحــــت


                      و بــــــاز مــــنــــم تــــنـهـا و خــــامـــوش چـــــراغــــــم . . .