سکوت!

معصومیت فراموش شده ای را که سالها در دلها جستجو می کردمدر چشمانت یافتم...در پاکی نگاهی که سکوت تنهاییم را در هم ریختو شوق پریدنی که اسارت را از یادم برد...    اگر معجزه ای رخ بدهد و زمان به عقب برگردد به دنیا قول خواهم داد چشمهایم را تا آخرین روز حیاتم روی هم بگذارم  :  می دانی چرا ؟ می ترسم یک لحظه غفلت کنم ، دوباره تو را ببینم و یک عمر گرفتارت شوم !!

تقدیم به بهترینم، کسی که مثل هیچکس نیست.

/ 0 نظر / 17 بازدید