اگه یکی رو دیدی که . . .

اگه یکی رو دیدی که وقتی داری رد می شی بر می گرده نگات می کنه بدون براش مهمی ،اگه یکی رو دیدی که وقتی داری می افتی بر می گرده و با عجله می یاد ،بدون براش عزیزی اگه یکی رو دیدی که وقتی داری می خندی بر می گرده نگات می کنه بدون براش قشنگی ،اگه یکی رو دید ی که وقتی داری گریه می کنی می یاد باهات اشک می ریزه بدون دوستت داره و اگه یک وقت یکی رو دیدی که وقتی داری با یکی دیگر حرف می زنی ترکت می کنه بدون که عاشقته

/ 0 نظر / 19 بازدید