خدا کند این عشق از سرم برود

خبر به دور ترین نقطه جهان برسد،نخواست او به من خسته بی گمان برسد
شکنجه بیشتر از این که پیش چشم خودم، کسی که سهم تو باشد به دیگری برسد؟
چه میکنی اگر او را که خواسته ای یک عمر، به راحتی کسی ناگهان از راه برسد..
رها کنی برود از دلت جدا باشد ،به آن که دوست ترش داشته...به آن برسد
رها کنی بروند دو تا پرنده شوند ،خبر به دور ترین نقطه جهان برسد
گلایه ای نکنی بغض خویش را بخوری، که هق هق تو مبادا به گوششان برسد
خدا کند که...نه نفرین نمیکنم که مباد، به او که عاشق او بودم زیان برسد
خدا کند فقط این عشق از سرم برود، خدا کند که فقط زود آن زمان برسد

/ 0 نظر / 6 بازدید