یه نردبون میذارم تا خدا...

یه نردبون می ذارم تا خدا ..

هر روز که می گذره یه پله می رم بالا


بعضی وقتا هم پام می لغزه و چند پله پایین میام


ناراحت می شم


حتی بعضی وقتا گریه هم می کنم
!

اما نا امید نمی شم


دوباره سرمو بالا می کنم


خورشید هنوز می تابه


پس باید به راهم ادامه بدم


مقصدم آسمونه

آسمونی که جایگاه آدم خوباست


به آسمون نمی رم به خاطر آسمونی بودنش


به خاطر آبی بودنش


به خاطر بی ریا بودنش


به آسمون می رم چون آسمونه
..

چون از زمین دوره
!!


و آن هنگام است که آوازه ی زندگی را سر خواهم داد
..

/ 0 نظر / 6 بازدید